با توجه به ثابت شدن قیمت ها و کاهش 20 درصدی نرخ مسکن در شهر جدید پرند فرصتی جدید جهت سرمایه گذاری ایجاد شده است.